Hướng dẫn sử dụng phần mềm F&B

Hướng dẫn sử dụng phần mềm F&B

Hướng dẫn thiết lập (thông tin, menu, khu vực bàn)

Hướng dẫn thiết lập danh sách khách hàng

Hướng dẫn phần mềm hoanngocsoft (sử dụng dịch vụ)

Hướng dẫn phần mềm hoanngocsoft (thiết lập thanh toán)

Trà sữa: Hướng dẫn thiết lập định lượng – topping

Hướng dẫn phần mềm hoanngocsoft (hủy bàn, chỉnh sửa bill)

Hướng dẫn phần mềm hoanngocsoft (quản lý kho, công nợ, quỹ)

Hướng dẫn quản lý nhân sự, lương thưởng, báo cáo, chấm công

Hướng dẫn quản trị hệ thống, sao lưu data, người dùng phân quyền