Hướng dẫn sử dụng phần mềm Karaoke

Hướng dẩn sử dụng phần mềm karaoke - bar

Hướng dẫn tạo Data bán hàng mới

Hướng dẫn thiết lập bảng giá, tạo khu vực làm việc

Hướng dẫn thiết lập danh sách khách hàng, nhà cung cấp, tồn kho và công nợ ban đầu

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Hướng dẫn thiết lập thanh toán

Hướng dẫn định lượng mặt hàng

Hướng dẫn hủy bàn, chỉnh sửa bill

Hướng dẫn quản lý kho, công nợ, quỹ

Hướng dẫn quản lý nhân sự, lương thưởng, báo cáo, chấm công

Hướng dẫn quản trị hệ thống, sao lưu data, người dùng phân quyền